Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

Số 1568/QĐ-BYT

Bệnh án điện từ Việt Nam

Phê duyệt kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại Việt Nam, giai đoạn 2016-2020

BỘ Y TẾ
Số: 1568/QĐ – BYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám
bác sĩ gia đình tại Việt Nam, giai đoạn 2016-2020

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31tháng 8 năm 2012 của Chính
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Thủ
tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án giảm quá tải bệnh viện giai đoạn 2013-2020;
Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng
lưới bệnh viện vệ tinh;
Căn cứ Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22 tháng 5 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia đình;
Căn cứ Quyết định số 935/QĐ-BYT ngày 22 tháng 03 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mô hình phòng khám
bác sĩ gia đình giai đoạn 2013-2020;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám
bác sĩ gia đình tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, với những nội dung chủ yếu sau:
A. Mục tiêu
I. Mục tiêu chung
Nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trên phạm vi
toàn quốc nhằm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục
cho cá nhân, gia đình và cộng đồng, góp phần tăng cường chất lượng chăm sóc
sức khỏe ban đầu và giảm quá tải bệnh viện.
II. Mục tiêu cụ thể

 1. Hoàn thiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình
  1.1. Hoàn thiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình phù hợp thực tiễn
  Việt Nam;
  2
  1.2. Xây dựng và hoàn thiện được hệ thống các văn bản pháp quy về hoạt
  động của bác sĩ gia đình;
  1.3. Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực Y học gia đình.
 2. Nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia theo lộ trình để
  bảo đảm đến năm 2020 có khoảng 80% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
  ương triển khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình trên phạm vi toàn tỉnh.
  B. Nhiệm vụ, giải pháp
  I. Hoàn thiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình
  Mô hình phòng khám bác sĩ gia đình được xác định như sau:
 3. Mô hình tổ chức
  1.1. Trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình
  1.2. Phòng khám bác sĩ gia đình
  a) Phòng khám bác sĩ gia đình tư nhân (bao gồm cả phòng khám chữa
  bệnh ngoài giờ hành chính có nhu cầu hoạt động theo mô hình phòng khám bác
  sỹ gia đình);
  b) Phòng khám bác sĩ gia đình thuộc bệnh viện đa khoa tuyến huyện
  (bệnh viện nhà nước).
 4. Nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của mô hình phòng khám
  bác sĩ gia đình
  2.1. Trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình
  a) Nhân lực:
 • Bảo đảm đủ nhân lực theo quy định tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT
  ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm
  vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
 • Có bác sĩ đa khoa được đào tạo tối thiểu 3 tháng về Y học gia đình.
  b) Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế theo quy định tại Quyết định số
  4667/QĐ-BYT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban
  hành bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020.
  2.2. Phòng khám bác sĩ gia đình (bao gồm Phòng khám bác sĩ gia đình tư
  nhân và Phòng khám bác sĩ gia đình thuộc bệnh viện đa khoa tuyến huyện)
  a) Cơ sở vật chất và trang thiết bị
 • Xây dựng và thiết kế: Địa điểm cố định, tách biệt với nơi sinh hoạt gia
  đình. Phải có nơi đón tiếp người bệnh, có buồng khám bệnh, tư vấn sức khỏe
  diện tích ít nhất là 10 m2. Ngoài ra, tùy theo phạm vi hoạt động chuyên môn
  3
  đăng ký, phòng khám còn phải đáp ứng thêm các điều kiện phù hợp với hình
  thức tổ chức và phạm vi hoạt động chuyên môn đã đăng ký.
 • Có thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe và
  khám bệnh, chữa bệnh.
  b) Trang thiết bị y tế
  Có đủ trang thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên
  môn mà phòng khám đăng ký.
  c) Nhân sự
 • Người chịu trách nhiệm chuyên môn của phòng khám phải có chứng chỉ
  hành nghề bác sĩ gia đình (Trong giai đoạn thí điểm, bác sỹ đa khoa được đào
  tạo về Y học gia đình 3 tháng).
 • Người trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh và quản lý sức khỏe phải được
  đào tạo về Y học gia đình.
  Riêng đối với Phòng khám bác sĩ gia đình thuộc bệnh viện đa khoa tuyến
  huyện (bệnh viện nhà nước) thì các bác sĩ, điều dưỡng của bệnh viện có thể luân
  chuyển tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám bác sĩ gia đình.
 1. Nhiệm vụ của mô hình phòng khám bác sĩ gia đình
  3.1. Nhiệm vụ của trạm y tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình
  a) Thực hiện nhiệm vụ của trạm y tế xã theo quy định tại Thông tư số
  33/2015/TT-BYT ngày 27 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn
  chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn nhưng phải theo nguyên
  lý toàn diện và liên tục;
  b) Thực hiện quản lý sức khỏe cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng theo
  nguyên lý Y học gia đình;
  c) Thực hiện chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh theo quy định chuyển
  tuyến Y học gia đình. Tùy theo tình hình bệnh tật của người bệnh, bác sĩ gia
  đình có thể chuyển tuyến đến bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện Trung ương mà vẫn
  được coi là đúng tuyến;
  d) Thực hiện tư vấn sức khỏe, sàng lọc, tầm soát phát hiện bệnh sớm;
  đ) Tham gia các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc cuối đời;
  e) Được thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại gia đình người bệnh, bao gồm:
  khám bệnh, kê đơn thuốc một số bệnh thông thường; thực hiện một số thủ thuật:
  thay băng, cắt chỉ, lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu để xét nghiệm, khí dung, tiêm,
  truyền dịch;
  4
  g) Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo về Y học gia đình và các vấn
  đề liên quan; là cơ sở đào tạo thực hành chuyên ngành Y học gia đình.
  3.2. Nhiệm vụ của phòng khám bác sĩ gia đình
  Phòng khám bác sĩ gia đình được thực hiện các nhiệm vụ sau nhưng phải
  bảo đảm nguyên lý toàn diện và liên tục:
  a) Tham gia phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu;
  b) Khám bệnh, chữa bệnh
 • Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh thường gặp.
 • Thực hiện việc chăm sóc sức khỏe, sàng lọc phát hiện sớm bệnh, tật và
  khám bệnh, chữa bệnh tại phòng khám và tại nhà người bệnh; có hồ sơ theo dõi
  sức khỏe toàn diện liên tục cho cá nhân và gia đình theo quy định của Bộ Y tế.
 • Tham gia quản lý bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em,
  người cao tuổi.
 • Thực hiện chuyển tuyến Y học gia đình: Là cơ sở đầu tiên trong hệ
  thống chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, có trách nhiệm giới thiệu và chuyển
  người bệnh đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác khi có yêu cầu về chuyên
  môn; tiếp nhận người bệnh từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác chuyển đến
  để tiếp tục chăm sóc và điều trị.
  Tùy theo tình hình bệnh tật của người bệnh, bác sĩ gia đình có thể chuyển
  tuyến đến bệnh viện tỉnh hoặc bệnh viện Trung ương mà vẫn được coi là đúng
  tuyến. Riêng đối với phòng khám bác sỹ gia đình thuộc bệnh viện đa khoa tuyến
  huyện việc chuyển tuyến Y học gia đình bao gồm cả việc chuyển người bệnh
  vào các khoa lâm sàng của bệnh viện mà vẫn được coi là đúng tuyến.
 • Được thực hiện các dịch vụ kỹ thuật tại gia đình người bệnh, bao gồm:
  khám bệnh, kê đơn thuốc một số bệnh thông thường; thực hiện một số thủ thuật:
  thay băng, cắt chỉ, lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu để xét nghiệm, khí dung, tiêm,
  truyền dịch.
 • Tham gia các dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ.
  c) Phục hồi chức năng và nâng cao sức khỏe
  d) Tư vấn sức khỏe: Tư vấn trực tiếp hoặc gián tiếp về khám bệnh, chữa
  bệnh, phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân và cộng đồng. Tham gia
  truyền thông, giáo dục sức khỏe để góp phần nâng cao nhận thức của người dân
  về phòng bệnh tích cực và chủ động, phòng ngừa các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng
  đến sức khỏe và bệnh tật.
  đ) Tham gia nghiên cứu khoa học và đào tạo về Y học gia đình và các vấn
  đề liên quan; là cơ sở đào tạo thực hành chuyên ngành Y học gia đình.
  5
 • Trên cơ sở mô hình phòng khám bác sĩ gia đình nêu trên, hàng năm tổ
  chức sơ kết, đánh giá thực tiễn hoạt động của mô hình phòng khám bác sĩ gia
  đình để bổ sung, hoàn thiện quy mô, chức năng, nhiệm vụ.
  II. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy về hoạt
  động của bác sĩ gia đình
  Chậm nhất đến tháng 6 năm 2017 hoàn thiện được một số văn bản chính:
 1. Thông tư quy định về cơ chế tài chính của dịch vụ y tế do bác sĩ gia
  đình cung cấp.
 2. Thông tư hướng dẫn cách thức thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ
  y tế do bác sĩ gia đình cung cấp.
 3. Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 16/2014/TT-BYT ngày 22 tháng
  5 năm 2014 hướng dẫn thí điểm về bác sĩ gia đình và phòng khám bác sĩ gia
  đình.
 4. Thông tư quy định chuyển tuyến Y học gia đình;
 5. Thông tư quy định danh mục dịch vụ kỹ thuật, trang thiết bị, thuốc của
  phòng khám bác sĩ gia đình.
 6. Quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu hồ sơ quản lý sức
  khỏe của phòng khám bác sĩ gia đình.
  III. Ứng dụng công nghệ thông tin
 7. Phối hợp việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thanh toán
  bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để xây dựng phần mềm tin
  học quản lý hoạt động bác sĩ gia đình.
 8. Xây dựng hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử Y học gia đình.
  IV. Đào tạo nguồn nhân lực Y học gia đình
 9. Các loại hình đào tạo về Y học gia đình
  1.1. Tổ chức đào tạo chính khóa về Y học gia đình (tín chỉ) cho sinh viên
  y khoa ở tất cả các đại học y;
  1.2. Đào tạo định hướng Y học gia đình 3 tháng, 9 tháng;
  1.3. Đào tạo sau đại học về Y học gia đình (nội trú, chuyên khoa cấp I,
  chuyên khoa cấp II, thạc sỹ, tiến sỹ);
  1.4. Đào tạo, phát triển đội ngũ người hành nghề Y học gia đình.
 10. Căn cứ thực trạng và yêu cầu đào tạo về Y học gia đình Bộ Y tế sẽ xây
  dựng Đề án cụ thể về đào tạo nguồn nhân lực Y học gia đình.
  6
  V. Nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình
 11. Kiện toàn, thành lập các mô hình phòng khám bác sĩ gia đình: Trạm y
  tế tuyến xã hoạt động theo nguyên lý Y học gia đình, phòng khám bác sĩ gia
  đình tư nhân, phòng khám bác sĩ gia đình thuộc bệnh viện đa khoa nhà nước.
 12. Thành lập được các mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại các tỉnh,
  thành phố trong cả nước theo lộ trình để bảo đảm đến năm 2020 có ít nhất 80%
  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai mô hình phòng khám bác sĩ
  gia đình.
  2.1. Năm 2016: Duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình phòng khám bác sĩ
  gia đình tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai thực hiện thí
  điểm mô hình phòng khám bác sĩ gia đình;
  2.2. Năm 2017: Duy trì, phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại
  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai phòng khám bác sĩ gia
  đình, nhân rộng thêm một số tỉnh để bảo đảm có ít nhất 20% các tỉnh thành phố
  trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình;
  2.3. Năm 2018: Duy trì, phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại
  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai phòng khám bác sĩ gia
  đình, nhân rộng thêm một số tỉnh để bảo đảm có ít nhất 40% các tỉnh thành phố
  trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình;
  2.4. Năm 2019: Duy trì, phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại
  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai phòng khám bác sĩ gia
  đình, nhân rộng thêm một số tỉnh để bảo đảm có ít nhất 60% các tỉnh thành phố
  trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình;
  2.5. Năm 2020: Duy trì, phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình tại
  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã triển khai phòng khám bác sĩ gia
  đình, nhân rộng thêm một số tỉnh để bảo đảm có ít nhất 80% các tỉnh thành phố
  trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện mô hình phòng khám bác sĩ gia đình.
  Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ kế
  hoạch và điều kiện cụ thể của địa phương để lựa chọn đề xuất thời điểm triển
  khai mô hình phòng khám bác sĩ gia đình phù hợp.
  VI. Tăng cường truyền thông về mô hình phòng khám bác sĩ gia đình
 13. Tổ chức truyền thông về mô hình, lợi ích, năng lực, khả năng cung ứng
  dịch vụ y tế của bác sĩ gia đình.
 14. Thực hiện truyền thông thuyết phục người dân sử dụng các dịch vụ y tế
  do bác sĩ gia đình cung cấp.
  7
  C. Tổ chức thực hiện
  I. Bộ Y tế
 15. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Y tế
  quản lý nhà nước về Y học gia đình
  1.1. Thường trực giúp Bộ trưởng Bộ Y tế xây dựng, chỉ đạo, tổ chức thực
  hiện Đề án, Kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia
  đình;
  1.2. Tổ chức khảo sát thực trạng y tế cơ sở địa phương, phối hợp với các
  Sở Y tế để cụ thể hóa Kế hoạch nhân rộng và phát triển mô hình phòng khám
  bác sĩ gia đình, bảo đảm thực hiện đúng lộ trình;
  1.3. Làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo hoạt động chuyên môn,
  duy trì bảo đảm chất lượng dịch vụ của các mô hình bác sĩ gia đình;
  1.4. Làm đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây
  dựng một số văn bản quy phạm pháp luật, tài liệu chuyên môn liên quan đến bác
  sĩ gia đình.
 16. Vụ Kế hoạch-Tài chính
  2.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng
  thông tư quy định về cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế do bác sĩ gia đình cung
  cấp; thông tư hướng dẫn về cách thức thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ y
  tế do bác sĩ gia đình cung cấp (bao gồm cả thuốc);
  2.2. Tham mưu, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch này.
 17. Vụ Bảo hiểm Y tế
  Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng thông tư quy định
  về cơ chế tài chính, giá dịch vụ y tế do bác sĩ gia đình cung cấp; thông tư hướng
  dẫn về cách thức thanh toán bảo hiểm y tế đối với dịch vụ y tế do bác sĩ gia đình
  cung cấp.
 18. Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo
  Chủ trì xây dựng Đề án, kế hoạch cụ thể về đào tạo nguồn nhân lực Y học
  gia đình, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt và tổ chức thực hiện.
 19. Cục Công nghệ thông tin
  5.1. Chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và các đơn vị
  liên quan xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến các
  hoạt động trong lĩnhvực Y học gia đình;
  5.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các quy định,
  hướng dẫn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực Y học gia đình.
  8
 20. Vụ Tổ chức cán bộ
  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách
  ưu đãi nhằm thu hút nguồn nhân lực cho Y học gia đình và các chế độ, chính
  sách khác liên quan đến mô hình tổ chức và hoạt động Y học gia đình.
 21. Vụ Hợp tác quốc tế
  Vận động sự tài trợ của các tổ chức quốc tế, các nước nhằm huy động
  nguồn lực quốc tế thực hiện các hoạt động của Kế hoạch.
 22. Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng
  Giúp Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan truyền thông thuộc ngành y
  tế, phối hợp cơ quan truyền thông khác đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền,
  giáo dục nâng cao nhận thức của người dân, tạo lòng tin và sự ủng hộ của người
  dân đối với dịch vụ y tế do bác sĩ gia đình cung cấp.
 23. Các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế
  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế khác
  có trách nhiệm tham mưu, đề xuất các nội dung liên quan đến hoạt động của mô
  hình bác sĩ gia đình, báo cáo Bộ trưởng xem xét quyết định.
  II. Các trường đại học chuyên ngành y
 24. Thành lập trung tâm hoặc khoa hoặc bộ môn về Y học gia đình.
 25. Triển khai các hoạt động đào tạo Y học gia đình gắn với việc giáo dục
  lòng yêu nghề cho học viên, sinh viên để tham gia hoạt động Y học gia đình sau
  khi học tập.
  III. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 26. Có trách nhiệm xây dựng kế hoạch nhân rộng, phát triển mô hình
  phòng khám bác sĩ gia đình tại địa phương, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
  phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp của địa phương.
 27. Tổ chức triển khai thực hiện sau khi Kế hoạch nhân rộng, phát triển mô
  hình bác sĩ gia đình tại địa phương được phê duyệt.
 28. Báo cáo Bộ Y tế định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất về tiến độ, kết
  quả thực hiện Kế hoạch.
  D. Kinh phí
 29. Nguồn kinh phí: Ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.
 30. Kinh phí thực hiện Kế hoạch nhân rộng, phát triển phòng khám bác sĩ
  gia đình tại địa phương được bố trí từ ngân sách của địa phương theo quy định
  của Luật Ngân sách.
  9
  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
  Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Quản lý
  Khám, chữa bệnh, Khoa học công nghệ và Đào tạo, Công nghệ thông tin; Vụ
  trưởng các Vụ: Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Tài chính, Bảo hiểm y tế; Hiệu
  trưởng các trường đại học chuyên ngành Y; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành
  phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
  nhiệm thi hành Quyết định này./.
  Nơi nhận:
 • VP Chính phủ;
 • UBND tỉnh, TP.trực thuộc TƯ;
 • UB về các vấn đề XH của QH;
 • Bộ trưởng, các Thứ trưởng BYT;
 • Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế;
 • SYT tỉnh, TP.trực thuộc TƯ (để t/ hiện);
 • Các trường ĐH chuyên ngành y;
 • Lưu: VT, KCB (2).
  BỘ TRƯỞNG
  Nguyễn Thị Kim Tiến

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *