Phòng 401 - Số 3B Thi Sách - Hai Bà Trưng - Hà Nội
0913.577.991 | 024.39.433.213
vnemr@badt.vn

Số 2035/QĐ-BYT

Bệnh án điện từ Việt Nam

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

Download file Word

BỘ Y TẾ
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-
Số: 2035/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong lĩnh vực y tế, gồm 3 nhóm:

1. Danh mục kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành;

2. Danh mục kỹ thuật do cơ quan khác ban hành;

3. Danh mục các giao thức tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các hệ thống thông tin y tế.

Điều 2. Danh mục kỹ thuật này được áp dụng để làm căn cứ trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế. Các hệ thống thông tin đang hoạt động hoặc triển khai trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành cần được rà soát và có lộ trình chuyển đổi, nâng cấp phù hợp với quy định về áp dụng tiêu chuẩn trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh – Bộ Y tế; Giám đốc Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thủ trưởng Y tế các ngành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:
– Như Điều 4;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các đ/c Thứ trưởng;
– Cổng thông tin điện tử – Bộ Y tế;
– Lưu: VT, CNTT (2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Lê Quang Cường

DANH MỤC

KỸ THUẬT VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Công bố kèm theo Quyết định số 2035/QĐ-BYT ngày 12 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Danh mục kỹ thuật do Bộ Y tế ban hành

Số TT Loại danh mục Ký hiệu danh mục Tên đầy đủ Quy định áp dụng Ghi chú Nguồn tài liệu tham chiếu
1 Danh mục các xét nghiệm huyết học, hóa sinh và vi sinh   Bảng mã các xét nghiệm Huyết học, Hóa sinh và Vi sinh Bắt buộc Ban hành theo Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế http://www.kcb.vn http://www.moh.gov.vn
2 Danh mục các chẩn đoán Hình ảnh và Nội soi   Bảng mã các chẩn đoán Hình ảnh và Nội soi Bắt buộc Ban hành theo Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế http://www.kcb.vn http://www.moh.gov.vn

2. Danh mục kỹ thuật do các cơ quan khác ban hành

Số TT Loại danh mục Ký hiệu danh mục Tên đầy đủ Quy định áp dụng Ghi chú Nguồn tài liệu tham chiếu
1 Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước   Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông Ban hành theo Thông tư 01/2011/TT-BTTTT ngày 4 tháng 1 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông http://www.mic.gov.vn
2 Danh mục đơn vị hành chính   Danh mục đơn vị hành chính Việt Nam Bắt buộc Ban hành theo Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ và những thay đổi đã được cập nhật theo quy định. http://moj.gov.vn
3 Danh mục các dân tộc Việt Nam   Danh mục các dân tộc Việt Nam Bắt buộc Ban hành theo Quyết định số 121-TCTK/PPCĐ ngày 02 tháng 3 năm 1979 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê và những thay đổi đã được cập nhật theo quy định http://www.srem.com.vn
4 Danh mục nghề nghiệp   Bảng mã nghề nghiệp Bắt buộc Danh mục nghề nghiệp được ban hành theo Quyết định số 114/1998/QĐ-TCTK ngày 29 tháng 3 năm 1998 của Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn
5 Danh mục Giải phẫu bệnh ICD-O-3 (bổ sung phiên bản là năm mới nhất) ICD-O-3 (International Classification of Diseases for Oncology Third Edition) Khuyến nghị áp dụng Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.who.int
6 Danh mục quản lý phẫu thuật – thủ thuật theo Tổ chức Y tế thế giới ICD-10-PCS International Classification of Disease – Procedure Coding System Khuyến nghị áp dụng Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.icd10data.com/
7 Danh mục quản lý bệnh tật theo Tổ chức Y tế thế giới ICD-10-CM International Classification of Diseases – Clinical Modifications Bắt buộc Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.cdc.gov
8 Danh mục hoạt chất thuốc phân loại theo cấu trúc hóa học, tác dụng điều trị và giải phẫu của Tổ chức Y tế Thế giới ATC The Anatomical Therapeutic Chemical Classification System Khuyến nghị áp dụng Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.whocc.no
9 Danh mục mã quan sát lâm sàng và mã dùng trong phòng xét nghiệm LOINC Logical Observation Indetifiers Names and Codes Khuyến nghị áp dụng Viện Regenstrief (http://loinc.org)

3. Danh mục các giao thức tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT trong các hệ thống thông tin y tế

Số TT Loại tiêu chuẩn Ký hiệu tiêu chuẩn, phiên bản Tên đầy đủ Quy định áp dụng Ghi chú Nguồn tài liệu tham chiếu
1 Giao thức trao đổi dữ liệu, thông tin y tế HL7 HL7 messages version 2.x, 3.0 Health Level Seven messages version 2.x, 3.0 Bắt buộc Tổ chức HL7 ban hành http://www.hl7.org
2 Kiến trúc tài liệu lâm sàng HL7 HL7 CDA Clinic Document Architecture Khuyến nghị áp dụng Tổ chức HL7 ban hành http://www.hl7.org
3 Hồ sơ/Tài liệu chăm sóc sức khỏe liên tục HL7 HL7 CCD Continuity of Care Document Khuyến nghị áp dụng Tổ chức HL7 ban hành http://www.hl7.org
4 Chuẩn hình ảnh số và truyền thông trong y tế DICOM The Digital Imaging and Communications in Medicine – version 2.0 Bắt buộc Hiệp hội các nhà sản xuất điện tử quốc gia (NEMA) – Hoa Kỳ ban hành http://medical.nema.org
5 Chuẩn quốc tế hỗ trợ trao đổi các dữ liệu/thông tin thống kê và siêu dữ liệu giữa các hệ thống thông tin y tế SDMX-HD Statistical Data and Metadata Exchange (SDMX)-based data exchange format for the Health Domain (HD) Bắt buộc Tổ chức Y tế Thế giới ban hành http://www.sdmx-hd.org
6 Chuẩn quốc tế về kết nối và trao đổi thông tin giữa phòng xét nghiệm và Hồ sơ sức khỏe điện tử ELINCS EHR-Lab Interoperability and Connectivity Specification Khuyến nghị áp dụng Quỹ Chăm sóc sức khỏe California – Hoa Kỳ ban hành http://elincs.chcf.org